3298

Question Generation for Question Answering

저자 : Nan Duan Peng Chen Ming Zhou Duyu Tang 
학회 : EMNLP
발표 : 2017-09-09
태그 : 

2719

Neural Latent Extractive Document Summarization

저자 : Ming Zhou Furu Wei Mirella Lapata Xingxing Zhang 
학회 : EMNLP
발표 : 2018-11-02
태그 :