3509

Exploiting Cross-Sentence Context for Neural Machine Translation

저자 : Longyue Wang Zhaopeng Tu Qun Liu Andy Way 
학회 : EMNLP
발표 : 2017-09-09
태그 : 

3506

Adapting Sequence Models for Sentence Correction

저자 : Stuart Shieber Alexander Rush Yoon Kim Allen Schmaltz 
학회 : EMNLP
발표 : 2017-09-09
태그 : 

3504

Transition-Based Disfluency Detection using LSTMs

저자 : Wanxiang Che Ting Liu Yue Zhang Meishan Zhang Shaolei Wang 
학회 : EMNLP
발표 : 2017-09-09
태그 :